பாகன் செராய் தமிழ்ப்பள்ளி...!! சிகரத்தை நோக்கி...!!!
SEMINAR KESEDARAN IBUBAPA DAN MURID 
பெற்றோர் மற்றும் மாணவர் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு 
SJKT BAGAN SERAI 
10.05.2015